Kontakty Zveme Zarizeni Vyrobky Akce Kalendarium
Otevřít/zavřít zařízení Diagnostické oddělení:
Ostrava
Diagnostické oddělení je samostatným odborným pracovištěm ústavu. Od roku 1991, kdy zahájilo svoji činnost, zabezpečuje komplexní diagnostiku pro mentálně postižené děti a mládež ve věku od 3 do 26 let. Přijímá klienty i v kombinaci s tělesnými a smyslovými vadami. Přechodné umístění na dobu 6 týdnů až 5 měsíců může mít formu denního, týdenního i nepřetržitého pobytu. Oddělení s kapacitou 24 míst nabízí také pohotovostní lůžka pro děti z rodin, které se ocitnou v tíživé situaci, a od r. 2002 10 míst pro denní pobyt s neomezenou dobou umístění. Klienti jsou přijímáni na základě žádosti rodičů, doporučení zdravotnických zařízení, dětských domovů, školských zařízení, ústavů sociální péče apod. Mezi důvody pro umístění dítěte na oddělení se nejčastěji objevují:
  • problémy vzdělavatelnosti
  • opožděného vývoje
  • výchovné problémy
  • potřeby rehabilitace
  • pomoci rodině v krizové situaci

Tým odborných pracovníků (speciální pedagogové, logopedi, dětský lékař, psychiatr, psycholog a sociální pracovnice) u dítěte zjišťuje jeho schopnosti, dovednosti a možnosti v oblasti duševní, rozumové, tělesné a společenské a navrhuje postupy jeho dalšího možného rozvoje a uplatnění v životě. Součástí činnosti diagnostického oddělení je i poradenská a terapeutická péče o rodiny s mentálně postiženými dětmi.

Oferta especial
Ztrácejte váhu s touto pomocí
http://www.zdraveji.eu/bioveliss-tabs/
 
Otevřít/zavřít zařízení Stacionář:
Ostrava
Stacionář tvoří moderní komplex budov, dostavěný v roce 1991. Zařízení je koedukované a přijímá do celoročního pobytu zájemce od 6 let. Stavební uspořádání umožňuje 142 klientům žít v menších až 12 členných skupinách tvořících téměř rodinnou komunitu, která obývá kuchyňku, pokoj a tři ložnice. Podle rozsahu mentálního, tělesného a smyslového postižení jsou zařazováni do péče výchovného nebo zdravotního úseku. Se všemi se podle jejich možností a schopností pracuje na celkovém rozvoji osobnosti. Procvičuje se logické myšlení, motorika, řeč i pracovní dovednosti a posiluje se schopnost komunikace, aby se postižený člověk co nejvíce osamostatnil. Toto výchovně vzdělávací úsilí podporuje také výuka ve dvou specializovaných výchovných skupinách, které připravují schopnější děti ke vstupu do pomocných a zvláštních škol. Od podzimu r.1998 má Stacionář k dispozici 6 lůžek tzv. internátního bydlení, jež slouží jako přechod a příprava klientů z ústavní péče na relativně samostatný život v chráněných bytech. Své vlohy a nadání uplatňují obyvatelé Stacionáře v zájmových kroužcích - především sportovním, pěveckém a tanečním. Ve stolním tenisu, plavání, atletice a lyžování už tradičně obsazují na speciálních olympiádách doma i v zahraničí přední místa.
 
Otevřít/zavřít zařízení Rehabilitační oddělení:
Ostrava
Rehabilitační oddělení zajišťuje komplexní rehabilitační služby pro všechna zařízení ústavu. Oddělení je vybaveno moderní rehabilitační technikou a léčebnými přístroji, k dispozici je tělocvična, posilovna a bazén. Proto ústav může svým klientům poskytnout všechny formy rehabilitační péče, jako je léčebná tělesná výchova (individuální nebo skupinová), fyzikální terapie (vodoléčba a elektroléčba), pracovní terapie, hipoterapie a canisterapie. Při individuální LTV především dětí s diagnózou DMO se uplatňují všechny účinné metody jako Vojtova, Bobatova i Kabátova. Všechny úkony jsou ordinovány lékařem-specialistou. Hrubou i jemnou motoriku si klienti mohou zlepšovat v ergoterapeutické dílně. Pracovní uplatnění zlepšuje psychický stav a napomáhá sociální adaptaci. Ergoterapeutky provádějí také léčebný výcvik k soběstačnosti a zátěžové testy pro případné zařazení do zaměstnání. Léčebné úspěchy přináší uvolňující a zklidňující jízda na koňském hřbetě, která je pro handicapované plně hrazena VZP. Tři koně jsou ustájeni v areálu Stacionáře a děti vozí v upraveném prostoru jeho rozlehlé zahrady nebo v jízdárně. Zkušenosti s touto uznávanou metodou ocenila i Česká hiporehabilitační společnost v Praze a udělila oddělení statut školícího střediska. Rodiče vítají odborné rady při nákupu vozíků, kočárků, ortopedických a protetických pomůcek.
 
Otevřít/zavřít zařízení Dětské centrum:
Ostrava
Dětské centrum bylo vybudováno v roce 1991 pro děti mentálně, tělesně i smyslově postižené. Může zde být umístěno v denních a celoročních pobytech 32 klientů ve věku od 3 do 9 let. Většina z celkové kapacity je k dispozici imobilním, těžce postiženým dětem. O děti se starají pedagogičtí, rehabilitační a zdravotničtí pracovníci. Péče je většinou individuální a vyžaduje úzkou spolupráci všech odborníků, mezi něž patří také logoped, psycholog, psychiatr, tyfloped atd. Děti získávají základy hygieny, učí se sebeobsluze. Důraz je kladen na nácvik řeči, motoriky, pozornosti a schopnosti žít v kolektivu. Všestrannému rozvoji tělesných a rozumových schopností postižených dětí napomáhá především vjemová terapie, rozvíjeny jsou i arte a muzikoterapie, dobré zkušenosti jsou s hipoterapií, zkouší se canisterapie. V celoročím léčebně výchovném programu nechybí ani plavecký výcvik a rekreační ozdravné pobyty mimo město.
www.zdraveji.eu
Kosmetické tipy, vše.
http://www.zdraveji.eu/
 
Otevřít/zavřít zařízení Týdenní a denní pobyt pro mládež:
Ostrava
Týdenní a denní pobyt pro mládež je svou koncepcí systematické výchovné péče o mentálně postižené, která se v Ostravě prosadila už v roce 1966, nejstarším zařízením ústavu. V r.2001 se uskutečnila rozsáhlá rekonstrukce celého objektu. Zařízení je nyní bezbariérové a umožňuje přijímat i immobilní klienty, pro něž je zajištěna potřebná rehabilitace. Dětem a mládeži ve věku od 6 do 26 let nabízí 66 míst, z toho 24 v týdenním pobytu. Menší děti se zde učí základním dovednostem v sebeobsluze, aby se co nejvíce osamostatnily, a připravují se pro vstup do specializované výchovné skupiny, v níž se postupuje podle osnov přípravného stupně pomocné školy. Výchova a vzdělávání starších dětí je rozšířena o pracovní rehabilitaci v dílnách - textilní, košíkářské, keramické a dřevařské. V zájmových aktivitách dominuje sport. Členové sportovního klubu Medvědi se pravidelně a úspěšně zúčastňují závodů doma i v zahraničí. Integraci do společnosti napomáhají připravované diskotéky a plesy, návštěvy divadel, zájezdy a pobyty v přírodě.
 
Otevřít/zavřít zařízení Škola života:
Ostrava
Škola života je v provozu od roku 1991. Slouží jako denní středisko pro mentálně postiženou mládež ve věku od 15 do 26 let. Kapacita zařízení je nyní - po rozšíření /podzim r.1998/ o nové prostory v budově chráněných dílen v Ostravě-Kunčičkách - 35 osob. Vzdělávací a výchovný proces je zde zaměřen na přípravu klientů pro samostatný život a produktivní pracovní činnost. Řemeslné základy mohou mladí lidé zvládnout v košíkářské, keramické a textilní dílně. Odbornou přípravu doplňuje i teoretická výuka v rozsahu jedné hodiny denně. Další pracovní příležitosti se nabízejí při demontáži měděných cívek, lepení lžiček na kelímky z umělé hmoty, stáčení medu do sklenic a výrobě svíček z včelího vosku. Návštěva kulturních akcí a sportovní vyžití především v oddíle stolního tenisu jsou nedílnou součástí nabídky služeb tohoto zařízení. Své zkušenosti s výukou mentálně postižených v řemeslných dovednostech předávají výchovní pracovníci Školy života v košíkářských, keramických a textilních kurzech, které se pravidelně pořádají pro zájemce z celé republiky.
 
Otevřít/zavřít zařízení Domov pro dospělé a kreativní ateliér:
Ostrava
Domov pro dospělé navázal na činnost ústavu pro mentálně postižené muže, který byl na Liščině otevřen v roce 1978. Dnes jsou zde přijímáni muži i ženy starší 26 let na celoroční a denní pobyt. Zařízení má kapacitu 86 míst. Snahou všech pracovníků je vytvořit klientům takové podmínky, které se co nejvíce přibližují rodinnému prostředí. Vrcholem této snahy je otevření /r.2000 a 2001/ internátního bydlení, které 15 mužům v areálu tohoto zařízení poskytuje ve třech bytech vyšší kvalitu bydlení, více soukromí a samostatnosti. Seberealizaci nacházejí mentálně postižení dospělí v chráněných dílnách nebo přímo v areálu ústavu v dílně tkalcovské, košíkářské, šicí, keramické a při draní peří na zakázku. Odpolední program je věnován sportu, kultuře a osobním zájmům. Vyhlášeni svou zručností jsou zdejší výšivači, jejichž výrobky sklízejí na různých výstavách zasloužený obdiv. Kreativní ateliér svou koncepcí samostané tvůrčí dílny je v naší republice zřejmě zcela ojedinělým projektem. Slouží nejen všem klientům ÚSP Ostrava, ale i dětem a mládeži z jiných zařízení - mateřské školy, klubu Humanita SPMP atd. Rukodělné práce jsou také vhodnou přípravou vybraných klientů pro zařazení do chráněných dílen ústavu. O práci v ateliéru jeví zájem i veřejnost. Od září letošního roku je proto domluvena spolupráce handicapovaných s dětmi z jedné ostravské mateřské školy. Ateliér poskytuje prostor pro smysluplné využití volného času, umožňuje relaxaci, rozvíjí tvořivé schopnosti a zájmy v oblasti umění, dává příležitost k nonverbální komunikaci i prosté radosti z tvorby. Využívají se všechny výtvarné techniky a všechny dostupné materiály. S díly vznikajícími v kreativním ateliéru se měla možnost seznámit i ostravská veřejnost na několika samostatných výstavách.
 
Otevřít/zavřít zařízení Chráněné byty:
Ostrava
Chráněné bydlení je nejvyšší formou péče o mentálně postižené. Ostrava tento náročný projekt, umožňující handicapovaným lidem relativně samostatný život za branami ústavu, realizovala jako jedno z prvních měst v republice již v květnu 1994. V současné době ve 13 malometrážních bytech žije 14 žen a 6 mužů, z toho dvě partnerské dvojice. Nezbytnou pomocnou ruku v případě, že si postižený s něčím neví rady, podá 24 hodin denně vychovatel, jehož dohled ústav trvale nájemníkům chráněného bydlení poskytuje. Styk s úřady a pomoc v sociálních otázkách jim zajišťuje sociální pracovnice. Všichni obyvatelé těchto bytů jsou zaměstnáni. Pracovní uplatnění našli v ústavní kuchyni, prádelně, na zahradě nebo v chráněných dílnách. Výplata je přilepšením k invalidnímu důchodu. Ze svých peněz si hradí veškeré životní náklady. S financemi jim pomáhají hospodařit vychovatelé.
 
Otevřít/zavřít zařízení Chráněné dílny:
Ostrava Chráněné dílny byly otevřeny v roce 1994. Spolu s chráněnými byty představují vrcholnou fázi integrace mentálně postižených do společnosti a pracovního prostředí. Zaměstnání v dílně košíkářské, textilní, dřevoobráběcí, kovodílně a dílně knihařské našlo v současné době 39 handicapovaných pracovníků. Pod odborným vedením mistrů jednotlivých řemesel vznikají výrobky s vysokou užitnou hodnotou. Zejména tkané a košíkářské zboží se těší trvalému zájmu veřejnosti. Spolupráce byla navázána také s různými podniky, organizacemi a drobnými agenturami, které dílnám poskytují zakázky na provedení nebo dokončení prací.  
zavřený řádek otevřený řádek
Titulni